Jesteśmy fundacją non profit powołaną z patriotyzmu i miłości do ogrodów.

 Przeczytaj statut fundacji z dnia 15.09. 2015r. lub fundamentalne fragmenty:

MISJA

Misją OOP jest działanie na rzecz nieustannego rozwoju ogrodnictwa i architektury krajobrazu w Polsce oraz tworzenie nowej jakości narodowego dziedzictwa ogrodowego, w szczególności poprzez tworzenie miejsc rekreacji, inspiracji i edukacji, których OOP będzie właścicielem, kreatorem, gospodarzem i strażnikiem.

KODEKS WARTOŚCI

Kiedy wiesz, co jest wartościowe, a co nie, nie musisz zastanawiać się za każdym razem gdy masz coś zrobić. Po prostu to robisz – bo realizujesz tym samym swoje wartości, albo odwrotnie – oceniasz to jako bezwartościowe, niekorzystne.

W organizacji działającej w interesie publicznym zarządzanie przez wartości bezapelacyjnie wygrywa w szybkości, skuteczności i kosztach z zarządzaniem przez procedury. Pozwala szybko zweryfikować każdą czynność, pomysł, kierunek aktywności i podjąć odpowiednią decyzję.

Organizacja Ogrodów Polskich deklaruje fundamentalne wartości, których będzie przestrzegać w każdym aspekcie swojego działania.

To powinno Ci się spodobać.

Wyznajemy i stosujemy w każdej naszej aktywności żelazny kodeks wartości. Nie uznajemy kompromisów.

I. Piękno
Aktualne i współczesne. Budzące zachwyt i zauroczenie na wszystkich poziomach oceny dokonywanej w kategoriach spójności, proporcji i harmonii, prostoty i czystości oraz użyteczności. Unikanie estetyki brzydoty. Poszukiwanie kanonów w Naturze.

II. Lokalność
Trwałość i solidność w polskich warunkach klimatycznych, pogodowych i społecznych. Stosowanie rozwiązań właściwych dla polskiego klimatu. Korzystanie z materiałów lokalnych – z uwagi na spójność krajobrazową i ograniczanie nakładów na transport. Tworzenie ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności.

III. Rzetelność
Odpowiedzialność, słowność i solidność. Profesjonalizm – wysokie wymagania do jakości oraz podparcie wszelkich działań wiedzą, doświadczeniem i właściwie dobraną technologią.

IV. Trwałość
Każda aktywność musi pozostawić trwały ślad historyczny a środki na nią wydane – nie mogą być zmarnotrawione przez zapomnienie. Unikanie angażowania się w przedsięwzięcia z góry nastawione na efekt tymczasowy.

V. Ochrona środowiska
Zachowanie i tworzenie ekosystemów. Recykling odpadów. Wtórne wykorzystanie rzeczy i materiałów. Odnawialne źródła energii zbilansowane ekologicznie. Promocja sprawdzonych rozwiązań i technologii, dobrych praktyk proekologicznych oraz zachowań społecznych uwzględniających konsekwencje środowiskowe.

VI. Transparentność
Przejrzystość i jawność. Weryfikacja i kontrola społeczna budująca zaufanie. Budowa zaangażowania społecznego w bieżące działania dzięki intensywnej i otwartej komunikacji.

VII. Świadome wartości obywatelskie
Szerokie i perspektywiczne zaangażowanie społeczności na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym w budowę wspólnej wartości. Promowanie wspierania działań społecznych ukierunkowanych na rozwój, a nie konsumpcję. Promowanie i korzystanie ze wsparcia w postaci wolontariatu, sponsoringu i filantropii. Szerzenie świadomości o długofalowych korzyściach z takich działań. Inspirowanie innych do tworzenia podobnych organizacji do OOP w innych dziedzinach życia społecznego i profesjonalnego.

VIII. Samowystarczalność
Realizacja założeń Social Business. Pełne samofinansowanie dla bieżących projektów, działań i utrzymania ogrodów w świetnym stanie. Niezależnie od rządów i ministerialnych budżetów. Zależnie od ludzi tworzących społeczeństwo polskie i korzystających z działalności OOP. Każde podejmowane działanie musi pokrywać koszty swojej realizacji i utrzymania. Koszty muszą być minimalizowane do poziomu niezagrażającego osiągnięciu planowanych rezultatów. Ogół podejmowanych działań musi pokrywać koszty bieżącego działania organizacji i tworzenia funduszy zabezpieczających. Każdorazowo rozpatrując konieczność wydatkowania środków na dany cel należy uprzednio rozważyć wszelkie możliwości otrzymania korzyści w ramach wolontariatu, sponsoringu lub darowizny.

IX. Pozarządowo i apolitycznie
OOP nie będzie służyć nikomu poza społeczeństwem polskim, zawierać układów ograniczających jej autonomię, angażować się w dialog polityczny ani pytać o poglądy. OOP nie będzie odcinać się od współpracy z rządem, organizacjami i osobami zaangażowanymi politycznie – pod warunkiem że współpraca taka nie będzie ograniczać celów ani godzić w wartości i dobro organizacji.

Organizacja Ogrodów Polskich:

1. służy włączaniu ogrodnictwa w życie każdego człowieka, wpajaniu postaw i wartości, jakie niesie z sobą uprawa roślin, dbałość o swoje otoczenie, jego mądre planowanie i solidne urządzanie;

2. jest powołana dla tworzenia, wzmacniania i rozwoju najlepszych i najsilniejszych, a nie wspierania i ratowania słabych – jednostek i idei, w imię przekonania, że takie właśnie wsparcie najlepiej służy rozwojowi ogółu społeczeństwa;

3. to oddolna inicjatywa pozarządowa, powołana w duchu przekonań wolnościowych, że społeczeństwo jest w stanie lepiej zarządzać swoim rozwojem i otoczeniem przez podmioty prywatne i rynkowe, niż państwowe i regulowane;

4. nie aprobuje i zawsze będzie przeciwna prawnym regulacjom oraz ideom planowania przestrzennego narzucającym prywatnym właścicielom ziemi sposób w jaki mogą gospodarować swoją własnością, stojąc równocześnie na straży ochrony środowiska naturalnego i estetyki krajobrazu;

5. jest organizacją o charakterze przywódczym, ze strukturą hierarchiczną, na szczycie której stoi Lider będący strażnikiem misji, celów i wartości. Od kompetencji Lidera zależy kondycja całej organizacji, dlatego wewnętrzne wysiłki organizacji wspierają jego osobę.

Celami statutowymi OOP są:

1) Promocja i aktywne wspieranie rozwoju i utrzymaniu w doskonałym stanie ogrodów otwartych dla odwiedzających, istniejących i nowo powstających, publicznych i prywatnych.
2) Promocja i rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie dbania o wysoką estetykę krajobrazu w skali mikro i makro.
3) Promocja i pielęgnowanie ogrodnictwa jako hobby.
4) Upowszechnianie i podtrzymywanie narodowego ogrodnictwa w Polsce. Inicjowanie, pielęgnowanie i rozwijanie polskich styli ogrodowych. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w zakresie wagi i wartości zakładania i utrzymywania w doskonałym stanie ogrodów o wysokich walorach użytkowych i estetycznych. Promocja kupowania produktów polskiej produkcji na potrzeby związane z ogrodnictwem.
5) Działalność w zakresie kultury i sztuki w przestrzeni zewnętrznej. Promowanie najlepszych wzorców estetycznych i jakościowych wyposażenia i ozdoby ogrodów, w szczególności stanowiących wytwór pracy polskich twórców.
6) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w branżach ogrodniczych i pokrewnych.
7) Wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności promocja i pielęgnowanie podróżowania ogrodniczego.
8) Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w dziedzinie ogrodnictwa i nauk pokrewnych dla osób w każdej grupie wiekowej.
9) Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w branży ogrodniczej i branżach pokrewnych.
10) Wspieranie oraz prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozwoju dziedzin wiedzy związanych z ogrodnictwem.
11) Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym historycznych parków, ogrodów i terenów zielonych, nieruchomości z założeniami ogrodowymi, rzeźb pozostających w ekspozycji zewnętrznej, pomników przyrody i innych obiektów dziedzictwa przyrodniczego.
12) Ochrona środowiska naturalnego. Promocja i wspieranie rozwoju oraz upowszechnienia stosowania rozwiązań proekologicznych, m.in. odnawialnych źródeł energii, recyklingu i wtórnej gospodarki odpadów, przedmiotów i materiałów.
13) Działalność charytatywna na rzecz osób wykazujących duży potencjał do rozwoju i/lub wkładu w rozwój polskiego ogrodnictwa, a nieposiadających odpowiednich środków na edukację, start zawodowy i/lub realizację swoich planów. W szczególności działalność charytatywna OOP będzie obejmować: uczniów i studentów kierunków ogrodniczych i pokrewnych, osób zakładających prywatne parki, ogrody i tereny zielone (pod warunkiem ich udostępniania odwiedzającym), organizacji (w dowolnej formie prawnej) działających na rzecz rozwoju polskiego ogrodnictwa. Działalność charytatywna może obejmować materialną i niematerialną dla osób potrzebujących.
14) Ochrona i promocja zdrowia oraz rozwój świadomości związku między zdrowiem a ogrodnictwem, Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
15) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
16) Promocja wolontariatu, w szczególności w ogrodach OOP wśród społeczności lokalnych oraz wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy, uzależnionych, dotkniętych patologiami społecznymi.
17) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ogrodach, parkach i terenach zielonych.
18) Promocja Polski za granicą, Inne cele które będą służyć realizacji misji i założeniom Fundacji, a które pojawią się w przyszłości, wraz z rozwojem świata, społeczeństwa i technologii.