Jesteśmy fundacją non profit powołaną z patriotyzmu i miłości do ogrodów.

KODEKS WARTOŚCI

Kiedy wiesz, co jest wartościowe, a co nie, nie musisz zastanawiać się za każdym razem gdy masz coś zrobić. Po prostu to robisz – bo realizujesz tym samym swoje wartości, albo odwrotnie – oceniasz to jako bezwartościowe, niekorzystne.

W organizacji działającej w interesie publicznym zarządzanie przez wartości bezapelacyjnie wygrywa w szybkości, skuteczności i kosztach z zarządzaniem przez procedury. Pozwala szybko zweryfikować każdą czynność, pomysł, kierunek aktywności i podjąć odpowiednią decyzję.

Organizacja Ogrodów Polskich deklaruje fundamentalne wartości, których będzie przestrzegać w każdym aspekcie swojego działania.

To powinno Ci się spodobać.

Wyznajemy i stosujemy w każdej naszej aktywności żelazny kodeks wartości. Nie uznajemy kompromisów.

I. Piękno
Aktualne i współczesne. Budzące zachwyt i zauroczenie na wszystkich poziomach oceny dokonywanej w kategoriach spójności, proporcji i harmonii, prostoty i czystości oraz użyteczności. Unikanie estetyki brzydoty. Poszukiwanie kanonów w Naturze.

II. Lokalność
Trwałość i solidność w polskich warunkach klimatycznych, pogodowych i społecznych. Stosowanie rozwiązań właściwych dla polskiego klimatu. Korzystanie z materiałów lokalnych – z uwagi na spójność krajobrazową i ograniczanie nakładów na transport. Tworzenie ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności.

III. Rzetelność
Odpowiedzialność, słowność i solidność. Profesjonalizm – wysokie wymagania do jakości oraz podparcie wszelkich działań wiedzą, doświadczeniem i właściwie dobraną technologią.

IV. Trwałość
Każda aktywność musi pozostawić trwały ślad historyczny a środki na nią wydane – nie mogą być zmarnotrawione przez zapomnienie. Unikanie angażowania się w przedsięwzięcia z góry nastawione na efekt tymczasowy.

V. Ochrona środowiska
Zachowanie i tworzenie ekosystemów. Recykling odpadów. Wtórne wykorzystanie rzeczy i materiałów. Odnawialne źródła energii zbilansowane ekologicznie. Promocja sprawdzonych rozwiązań i technologii, dobrych praktyk proekologicznych oraz zachowań społecznych uwzględniających konsekwencje środowiskowe.

VI. Transparentność
Przejrzystość i jawność. Weryfikacja i kontrola społeczna budująca zaufanie. Budowa zaangażowania społecznego w bieżące działania dzięki intensywnej i otwartej komunikacji.

VII. Świadome wartości obywatelskie
Szerokie i perspektywiczne zaangażowanie społeczności na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym w budowę wspólnej wartości. Promowanie wspierania działań społecznych ukierunkowanych na rozwój, a nie konsumpcję. Promowanie i korzystanie ze wsparcia w postaci wolontariatu, sponsoringu i filantropii. Szerzenie świadomości o długofalowych korzyściach z takich działań. Inspirowanie innych do tworzenia podobnych organizacji do OOP w innych dziedzinach życia społecznego i profesjonalnego.

VIII. Samowystarczalność
Realizacja założeń Social Business. Pełne samofinansowanie dla bieżących projektów, działań i utrzymania ogrodów w świetnym stanie. Niezależnie od rządów i ministerialnych budżetów. Zależnie od ludzi tworzących społeczeństwo polskie i korzystających z działalności OOP. Każde podejmowane działanie musi pokrywać koszty swojej realizacji i utrzymania. Koszty muszą być minimalizowane do poziomu niezagrażającego osiągnięciu planowanych rezultatów. Ogół podejmowanych działań musi pokrywać koszty bieżącego działania organizacji i tworzenia funduszy zabezpieczających. Każdorazowo rozpatrując konieczność wydatkowania środków na dany cel należy uprzednio rozważyć wszelkie możliwości otrzymania korzyści w ramach wolontariatu, sponsoringu lub darowizny.

IX. Pozarządowo i apolitycznie
OOP nie będzie służyć nikomu poza społeczeństwem polskim, zawierać układów ograniczających jej autonomię, angażować się w dialog polityczny ani pytać o poglądy. OOP nie będzie odcinać się od współpracy z rządem, organizacjami i osobami zaangażowanymi politycznie – pod warunkiem że współpraca taka nie będzie ograniczać celów ani godzić w wartości i dobro organizacji.